Torba teklif TBMM Başkanlığına sunuldu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve AK Parti’li milletvekillerinin imzasını taşıyan, kredi kartı banka mukavelelerinin elektronik olarak uzaktan yapılmasını, çek mağdurlarının mağduriyetini gidermesini de kapsayan torba kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Birtakım Kanunlarda ve 399 sayılı KHK’de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile, başka kamu bankalarına, bunların bağlı paydaşlık ve iştiraklerine sağlanan istisnadan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Iştiraki Anonim Şirketinin de yararlandırılması amaçlanıyor.

Türkiye Vakıflar Bankasının Varlık Piyasası Kanununa nazaran faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım iştirakleri, Kamu Tefviz Kanunu’na tabi olmayacak.

Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van’da bu yıl içinde meydana gelen 3 zelzeleden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesinin amaçlandığı teklif, bu sarsıntılarda Muhit ve Şehircilik Bakanlığı fen heyetlerince tespit edilmiş yıkık, ağır yahut orta hasarlı konut, ahır ve iş mahallerinden hak sahibi olan afetzedelere destek sağlanmasına imkan tanıyor.

Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Müddetlerinin Çevre Güvenlikleri Bakımından Kıymetlendirilmesi Hakkında Kanun’a yapılan eklemeyle, yurt dışında bulunan vatandaşların, mecburî sigorta kapsamında olmakla birlikte sigorta primi ödemesinden muaf olacak formda kısa müddetli çalışmalarının, zarurî çalışma olarak değerlendirilip aylık bağlanamaması yahut bağlanmış aylıkların bu çalışmalar nedeniyle kesilmesinin önüne geçiyor.

Teklife nazaran, bu kapsamda çalışan vatandaşlara aylık bağlanabilecek, aylık sahaların ise aylıkları kesilmeksizin ödenmesine devam edilecek. Kısa periyodik çalışmaya tabi işler, SGK tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile kamu varlıklı bankaların mali yıl içerisinde oluşabilecek ilave finansman muhtaçlıklarını karşılayabilmek gayesiyle ihraç edilebilecek olan ikrazen şahsi tertip devlet iç borçlanma senetleri için 2020 Yılı Merkezi Idare Bütçe Kanunu’nda belirlenen limiti, 2020 yılı için ilgili kanunda belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde 5’ine kadar olacak formda artırılabilecek.

Teklifle, Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’a muvakkat husus ekleniyor. Unsurun yürürlüğe gireceği tarihten evvel alınmış kamulaştırma kararları üzerine, duruşma kararıyla yönetim ismine tescil edilen taşınmazların kamulaştırılmasına ait süreçlerin iptali istemiyle idari yargıya açılmış davalarda iptal kararı verilmesi nedeniyle yönetim aleyhine açılacak davalarda; taşınmazın yönetim ismine tesciline karar verilmesi üzerine idarece ödenmiş kamulaştırma bedeli, davacı tarafından duruşma veznesine depo edilecek.

Teklifle, Bankacılık Kanunu’nda konum alan bankaların faaliyet hususlarına ait bankalar ve müşteriler arasındaki bağıtların biçimi düzenleniyor.

Ahitlerin, yazılı yahut uzaktan muhabere araçlarıyla uzaklıklı olarak ya da aralı olsun olmasın konseyin yazılı formun mahalline geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim yahut elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek, müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek öbür metotlar yoluyla kurulabilmesi öngörülüyor.

Bu düzenleme başkaca, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’ndaki, “sözleşme şartları” kararına de ekleniyor.

Sonunda, bankalar ile müşteriler arasında birinci sefer kontrat alakası kurulmasında, bankaların potansiyel müşterilerle yüz yüze gelmeden, fiziki doküman ve ıslak imza kullanılmadan, günün teknolojisine müsait sair metotların de kullanılabilmesinin önü açılıyor.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kararları saklı kalmak kaydıyla, bankalar ile ferdi müşterileri arasında akdedilecek mukavelelerin içeriğinde konum alması gereken minimum mevzular ile tip kontratların uygulanacağı süreçler, heyetin münasip görüşü alınarak, kuruluş birlikleri tarafından belirlenecek.

Buna nazaran, tüketiciler, elektronik haberleşme hizmetine abone olurken, bu hizmeti sağlayan işletmeciyle mukavele yapma hakkına sahip olacak. Ahit, yazılı olarak yahut elektronik ortamda kurulacak. Elektronik ortamda kurulacak kontratlarda, müracaat sahibinin kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek halde, kurum tarafından belirlenecek yollar kullanılacak ve bunlara ait tarz ve esaslar kurum tarafından belirlenecek.

Abonelik akitlerinin feshedilmesi sürecinde abonenin talebinin yazılı bildirilmesi koşulu kaldırılacak. Abone, elektronik tekniklerle de talebini iletebilecek.

Çek Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, karşılıksız çekten karar giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olacak. Kişinin, kalan kısmını 1 yıllık vadenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda, mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde, alacaklının şikayeti üzerine mahkemece kararın infazının devamına karar verilecek.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’ndaki düzenlemeye nazaran, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile müşterileri arasındaki ahit, yazılı yahut uzaktan muhabere araçlarının kullanılması suretiyle aralı olarak ya da aralı olsun olmasın heyetin, yazılı halin konumuna geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim yahut elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek, müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek metotlar yoluyla kurulacak formda düzenlenecek. Buna ait yordam ve esaslar heyet tarafından belirlenecek.

Birtakım Vergi Kanunları ile Başka Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da da düzenlemeye gidildi. Buna nazaran, ticari hedefle makaron yahut yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici rastgele bir unsur doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezaya ait tatbik 1 Temmuz 2020’de yürürlüğe girecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından salahiyet evrakı almadan yahut bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezai pratik ise 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe girecek.

KİT’lere iç denetim sistemi pratiği

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı iştiraklerinde Kamu Mali Idaresi ve Denetim Kanunu’nda tanımlanan iç denetim sistemi oluşturulacak. KİT’lerin ve bağlı iştiraklerinin her seviyedeki başkanı iç denetim sisteminin aktif formda oluşturulmasından ve uygulanmasından, idare konseyleri ise gözetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olacak.

İç murakabe, Kamu Mali Idaresi ve Denetim Kanunu’nda belirlenen faaliyetleri kapsayacak. İç kontrol, iç denetçiler tarafından yapılacak. Yapıları ve işçi sayıları dikkate alınmak suretiyle KİT ve bağlı iştiraklerinde iç denetçi istihdam edilecek. İç denetçiler, gerekli kuralları taşıyanlar arasından idare konseyi tarafından atanacak ve tıpkı yordamla vazifeden alınacak. İç denetçiler, kanunda belirtilen hizmetleri İç Murakabe Uyum Kurulunca belirlenen kamu iç kontrol standartlarına makul halde mekanına getirecek.

KİT ve bağlı iştiraklerine iç denetçi olarak atanacaklarda Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen kaideler aranacak. İç denetçiler, mali ve içtimaî haklar ve yardımlar ile gayrı özlük hakları bakımından bakanlık iç denetçisine denk olacak.

Gerekli koşulları alanına getirerek iç denetçi olarak vazifeli bulunanlardan anılan ilgili karardaki gerekli sertifikaya sahip olanlar, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde istihdam edildikleri teşebbüs yahut bağlı iştiraklerine müracaatları üzerine iç denetçi takımlarına atanacak.

Sertifika kuralı hariç gayrı gerekli koşulları yanına getirerek, iki yıl içerisinde sertifika sahibi olmak üzere iç denetçi olarak görevli/atanmış bulunanlar, en geç 31 Aralık 2021’e kadar olmak üzere belirtilen müddette gerekli sertifikalardan birine sahip olmaları halinde, istihdam edildikleri teşebbüs yahut bağlı iştiraklerine müracaatları üzerine iç denetçi takımlarına atanacak.

İç denetçi takımlarına atamaları yapılmış olanlar ile görevlendirme suretiyle iç kontrol faaliyetini yürütenlerden kaideleri en geç 31 Aralık 2021’ye kadar alanına getiremeyenlerin atamaları yahut görevlendirilmeleri iptal edilecek, bu insanlar bir evvelki hizmetlerine iade edilecek.

Yorum (Yok)

Yorum yaz