İş bölgesi açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili değerli değişiklikler geliyor

Bu kapsamda hazırlanan yönetmelik taslağına nazaran, yönetmeliğe “iş yeri” ve “sınıf tespiti” tarifleri eklendi. Başkaca gayrisıhhi müesseselerin sınıf tespitini yapma salahiyeti Sıhhat Bakanlığına verildi.

Öteki taraftan iş mekanı ruhsatı devirlerinde meri mevzuat kararlarının aranmasına ait de düzenleme yapıldı. Düzenleme ile daha evvel belirsizlik bulunan iş bölgesi devirlerinde devir evrakındaki malumat ve evraklar ile iş yanının fiziki özelliklerinin meri mevzuat kararlarına münasip olması gerektiği hususuna açıklık getirildi.

Böylelikle mevzuata karşıt iş alanları devredilemeyecek. Ayrıyeten, devredilmek istenen ama mevzuata ters olan taraflara 6 aylık vade verilecek. Bu müddet içinde karşıtlık giderilirse devir yapılabilecek. Devir süreci yapılamazsa evvelki sahibi iş bölgesini ruhsatına tabi olarak motamot çalıştırmaya devam edebilecek.

– İşletmelere mevzuat karşıtlığı düzeltmesi için 15 gün vade verilecek

Taslakta rutin kontrollerde tespit edilen mevzuata karşıtlıkların giderilmesi için de düzenleme yapıldı. Yönetmelikte ruhsat katılaştıktan sonra yapılacak teftişlerle ilgili açıklık bulunmuyordu. İşletmecinin kendi kusurlu fiili sebebiyle oluşan karşıtlıklar açısından bir yaptırım açıkça belirtilmemişti. Bu durum ise belediyeler açısından pratikte farklılıklara sebebiyet veriyordu.

Taslakta konum alan düzenleme ile teftişlerde işletmecinin kendi kusurundan kaynaklanan mevzuata karşıtlıklar ve eksikliklerin tespit edilmesi halinde, evvel bu tersliğin giderilmesi istenecek ve bunun için 15 gün mühlet verilecek, müddetin ahir terslik giderilmediği takdirde, sıhhi müesseselere 15 güne kadar, gayrisıhhi müesseselere ise terslik ve eksiklik giderilene kadar faaliyetten men cezası verilecek.

Ayrıyeten bu iş yanlarına Kabahatler Kanununa nazaran idari para cezası da verilmesi öngörülüyor.

Süreksiz men cezasında ise tespit edilen eksikliğin yahut karşıtlığın giderilmesi halinde bu ceza derhal kaldırılacak.

– Mesleksel eğitim düzenlemesi

Taslakta yan alan bir başka düzenleme de ustalık dokümanı, lisans ya da ön lisans diploması yahut kurs bitirme evrakı bulundurulmasıyla ilgili oldu.

3308 sayılı Kanun yeterince iş konumu açacak bireylerin kendilerinden yahut yanında çalıştırdıklarından ustalık evrakı, bunun bulunmaması halinde diploma yahut 5580 sayılı Kanun uyarınca kurs bitirme evraklarından birisinin olması yönetmeliğe eklendi.

Ayrıyeten Yönetmelik taslağında, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan iş yanı sahiplerinin yahut çalışanlarının mesleksel eğitim aldıklarına dair “mesleki yeterlilik evrakına sahip olması” kararı de yönetmeliğe eklendi. Böylelikle bu şahısların yaptıkları işin mahiyeti gereği alınması gereken eğitimlerini tamamlaması sağlanacak.

Gayri taraftan ticaret siciline kayıtlı olanlardan ustalık dokümanı aranmayacağına dair karar de mevzuat koordinasyonunu sağlamak için yürürlükten kaldırıldı.

– Oyun, cümbüş, spor ve macera parkları, sirk ve lunaparklara mühendis istihdamı

Açık ve gizli meydanlarda bulunan oyun, cümbüş, spor ve macera parkları, sirk ve lunaparklara ait gerek iş noktası mevzuatında şahsi bir düzenleme olmaması gerekse faaliyet konusu itibarıyla sair mevzuat kararı bulunmaması nedeniyle laf konusu bölgelerin ruhsatlandırılması ve işletilmesi sırasında çeşitli zahmetler yaşanıyordu.

Bu tarafları düzenleyen rastgele bir kişisel mevzuat kararı bulunmaması nedeniyle yetkili yönetimlerin sağlıklı murakabe yapamadığı ve velev birtakım iş alanlarının büsbütün ruhsatsız ve teftişsiz olarak faaliyet gösterdiği malumatları alınması üzerine harekete geçen Bakanlık, yönetmelik taslağına bu mevzuda da bir düzenleme ekledi.

Buna nazaran, bu iş bölgelerinin tertipli denetim ve bakımı için en az 1 makine yahut elektrik mühendisi ile en az 1 makine yahut elektrik teknisyeni bulundurulması farz tutuldu. Başkaca sistemli bakımların bu şahıslar gözetiminde yetkili servisler tarafından yapılabilmesine de imkan sağlandı.

Ayrıyeten buralarda kumar ve gibisi talih oyunlarının oynatılması da yasaklandı.

Buralardaki lavabo ve tuvaletlerin engelli erişimi standartları dahil ilgili tüm standartlara tutarlı olması kaidesi da getirildi

Taslağa nazaran, mevcut iş taraflarının bu kurallara ahenk sağlaması için 3 aylık vade verildi.

– Emlak ofislerine “metrekare” mecburiliği geliyor

Bakanlık taşınmaz ticareti yani emlakçılık faaliyetinde bulunan iş mekanına ait de çeşitli düzenlemeler yaptı.

Buna nazaran, iş tarafı en az 20 metrekare olacak, birebir iş tarafındaki birden çokça işletmeci için 5’er metrekare ilave edilecek. İş mahallinin ikamet gayesiyle kullanılmayan ve arşivi olan bağımsız bir kısımda olması ve iş yanında taşınmaz ticaretinden diğer faaliyetin yapılmaması sağlanacak.

Mevcut iş taraflarının bu kaidelere armoni sağlaması için de 3 ay mühlet tanınacak.

Öte yandan 5 Haziran 2018 tarihi itibarıyla gelir yahut kurumlar vergisi mükellefi olan yahut meslek odasına kaydı olanlardan iş bölgelerini taşımadıkları sürece bu hususî kaideler aranmayacak.

Yönetmelikte ayrıyeten daha evvel yönetmelik kapsamında olmayan 2. el motorlu kara taşıtı pazarları, her türlü motorlu araç testi ve incelemesi yapan ekspertiz mekanları Sıhhat Bakanlığının belirlediği sınıf tespiti kapsamında 2. sınıf gayrisıhhi müessese olarak yönetmeliğe eklendi.

– Oto galerilere “kaldırım” yasağı

Taslakta, 2. el motorlu kara taşıtı ticareti yani “oto galericilik” yapanlara ait de yeni değişiklikler nokta alıyor.

Buna nazaran, üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese olarak yönetmeliğe eklenecek oto galeriler, öncelikle toplu iş konumlarında açılacak. Tapuda konut olarak görünen mahallerde açılamayacak.

İş tarafının bulunduğu binada konut hedefiyle kullanılan gayrı bir bağımsız kısım bulunmayacak.

Faaliyet meydanının en az 60 metrekaresi teşhir ortamı olmak üzere 80 metrekare olması koşulu da getirilen oto galeriler, örtük meydanlarında LPG’li, LNG’li yahut CNG’li araç bulundurulamayacak. Muhite, alt yapıya, trafiğe tesiri ile can ve mal güvenliği riskine karşı “Valilik görüşü” alacak.

Başkaca tıpkı alanda en ziyade 2 işletmeci çalışabilecek. Bu durumda teşhir yerinin en az 120 metrekare, yekun faaliyet meydanının ise 160 metrekare olması gerekecek. İş yanında diğer bir ticari faaliyette bulunulmayacak ve mali sorumluluk sigortasının yapılması zarurî olacak.

Oto galeriler, açık ve gizli faaliyet ortamı dışında yol, kaldırım ve gibisi taraflarda motorlu kara taşıtı teşhir edemeyecek.

Mevcut iş alanlarının bu kaidelere entegrasyon sağlaması için 3 ay vade tanınacak. Fakat yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yapı ruhsatı ve yapı kullanma müsaade evrakı olan toplu iş yanlarındaki 2. el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş konumları metrekare kuralından muaf tutulacak.

Motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan iş konumları de (Rent A Car) taslakta üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese olarak belirlendi.

Buna nazaran bu iş mekanlarının “öncelikle toplu iş konumlarında açılması, tapuda konut olarak görünen mekanlarda açılmaması, iş alanının bulunduğu binada konut gayesiyle kullanılan sair bir bağımsız kısım bulunmaması, faaliyet yerinin araç başına 10 metrekare olması, saklı meydanlarında LPG, LNG yahut CNG’li araç bulundurulmaması, muhite, altyapıya, trafiğe tesiri ile can ve mal güvenliği riskine karşı “Valilik görüşü” alınması, mali sorumluluk sigortasının yapılması, iş konumunun bulunduğu ortak sahaların yahut yol, kaldırım üzere mahallerin taşıt teşhir yeri olarak kullanılmaması mecburiliği getirildi.

Başkaca idari büro ile taşıt bekletilen konumun birebir konumda olma mecburiliği da olmayacak. Sayılan kaideler taşıt bekletilen bölgeler yahut idari büro ile taşıt bekletilen ortamın birlikte bulunduğu mahaller için aranacak. Farklı tarafta bulunan idari büro için umumî kararlar uygulanacak.

Mevcut iş yanına kaidelere entegrasyon sağlaması için 3 ay mühlet verilecek.

– Elektrikli araç şarj istasyonları yaygınlaşacak

Bakanlık, geleceğin kaçınılmaz teknolojisi olan elektrikli araçların kuvvet muhtaçlıklarının karşılanabilmesi gayesiyle kurulması gereken elektrikli araç şarj istasyonlarını da üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese olarak Yönetmelik kapsamına aldı.

Bunların otopark, akaryakıt istasyonları ve alışveriş merkezleri ile yetkili yönetimlerce elverişli görülecek taraflarda müstakil olarak kurulabilmesi sağlanacak.

– İmar Barışıyla ilgili düzenleme

Yönetmelikte 2018’de İmar Kanunu’nda yapılan değişiklikle ruhsatsız yahut ruhsat ve eklerine hilâf yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması gayesiyle bir düzenleme yapılmıştı. Gelgelelim bu unsur uyarınca verilen yapı kayıt dokümanları yönetmelikteki kimi kararlar nedeniyle ruhsat müracaatlarında birtakım sıkıntıların yaşanmasına sebep oldu. Bu da bu dokümana sahip ve ticaretle uğraşan vatandaşları mağdur ediyordu.

Bakanlık hazırladığı yönetmelik taslağıyla bu sorunu da giderecek tedbirler aldı. Buna nazaran, ticari hedefe yönelik yapı kayıt evrakı alınmış iş alanları için gerekli can ve mal güvenliği ile ilgili koşulları taşınması halinde “yapı kullanma müsaade evrakı aranmaksızın” iş bölgelerine ruhsatlandırma hakkı getirildi.

AA

Yorum (Yok)

Yorum yaz